24.1 C
Варна

Новини от Варна и региона

понеделник, юли 22, 2024

Общи условия

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта www.budnavarna.com на „Иноуейв Рисърч” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205543404, със седалище и адрес на управление град Варна, ул. „Мария Луиза“ № 25А, наричано за краткост ИР.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на ИР;

 • „УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

 • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което ИР се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

 • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

I. Предмет на Общите условия

Чл. 1 (1)Тези общи условия представляват Договор между потребителите на сайта www.budnavarna.com и ИР, с който потребителите получават правото да използват безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между потребител на услугите на сайта и ИР.

(2) Интернет сайтът www.budnavarna.com e собственост на ИР, достъпен чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащи файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и др.

Чл. 2 (1) Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват.

(2) В случай, че Вие като потребител не сте съгласен с настоящите Общи условия , то моля, не използвайте сайтовете на ИР.

Чл. 3 (1) Посредством ползването на интернет сайта на ИР потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайта информация, възможност за публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайта, както и други.

(2) Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на ИР.

II. Условия за ползване на сайта

Чл. 4 Всички потребители получават правото да използват услугите на www.budnavarna.com, наричан занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия

Чл. 5 Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 6 (1) Потребителите имат право да публикуват материали на сайта, като визуализирането на материалите на сайта ще става само след одобрение от страна на редактор на ИР.

(2) С натискането на бутона „Изпрати“, потребителят се съгласява и отстъпва на ИР всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право ИР да използва материалите и/или части от тях неограничен брой пъти по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права.

(3) Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или видео) притежава изключителното право да използва създаденото от него произведение.

(4) Потребителят се съгласява, че ИР има право, но не и задължение да използва по какъвто и да е начин, по смисъла на настоящите Общи условия, материала, който потребителят изпраща.

(5) Потребителят с натискането на бутона „Изпрати” декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

Чл. 7 (1) Потребителите нямат право да пишат коментари под публикациите на сайта;

Чл. 8 (1) Съдържанието на всеки един сайт се определя от ИР, като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

(2) ИР има право да променя параметри и характеристики на сайта, да променя условия и възможности за ползването му, да спира или прекратява тяхното ползване. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

III. Права и задължения на страните

Чл. 9 ИР се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством бисквитки и други подобни технологии. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Чл. 10 Във връзка с обработването на лични данни от страна на ИР в качеството му на администратор, потребителите имат следните права:

а) На информация съгласно чл. 15 от ОРЗД относно лични данни на ПОТРЕБИТЕЛ, които биват обработвани;

б) На коригиране и попълване на лични данни на потребител, съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;

в) На изтриване без ненужно забавяне на лични данни на потребител, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;

г) На ограничаване на обработването на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;

д) На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на лични данни на потребител, което възражение произтича от основания, свързани с конкретната ситуация на съответния потребител;

е) На преносимост на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;

ж) На подаване на жалба до съответния компетентен надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно – Комисия за защита на личните данни.

з) Доколкото обработката на лични данни се основава само и единствено на съгласие от страна на потребителя, то той има право да го оттегли по всяко време. В този случай ИР ще преустанови обработката на личните данни на потребителя, която се базира само на неговото съгласие, незабавно.

Чл. 11 ИР може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

Чл. 12 ИР има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитките“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта.

Чл. 13 (1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ИР на следния адрес или email за контакти: [email protected]

(2) Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Oбщите условия за ползване на сайтa или Правилата за ползване на форумите.

Чл. 14 (1) ИР си запазва правото да организира игри без/с различни награди, предоставени от ИР или от трети страни.

(2) ИР обявява условията на игрите на сайта при провеждането на игрите. Тези условия се считат за неделима част от Общите условия на “ИР” ЕООД и могат да бъдат променяни по всяко време.

Чл. 15 (1) ИР прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ИР не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ИР за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

(2) ИР не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси сайта.

Чл. 16 ИР не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Чл. 17 ИР има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Чл. 18 ИР си запазва правото да прецени дали да предостави данни за потребителя, да отстрани или ограничи потребителски действия, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

Чл. 19 ИР си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

IV. Заключителни разпоредби

Чл. 20 ИР си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

Чл. 21 За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство;

Дата на приемане на Общи Условия от Иноуейв Рисърч: 04.12.2023г.

Последни новини