10.1 C
Варна

Новини от Варна и региона

петък, април 19, 2024

Ще вдигне ли Асен Василев пенсиите? Бюджетът излезе с 1 милиард лева на плюс

Най-четени

Още публикации

Снимка: Будна Варна

Бюджетът към края на февруари 2024 г. ще приключи с излишък в размер на 1,0 млрд. лв., или 0,5% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на България, съобщава Министерството на финансите, базирайки се на предварителни данни.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) към февруари 2024 г. нарастват с около 4,8 на сто спрямо същия период на предходната година. Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 9,9 млрд. лв. и нарастват с 0,5 млрд. лв. (4,8 на сто) спрямо отчетените за първите два месеца на 2023 година. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват спрямо февруари 2023 г. c 6,2 % (0,5 млрд. лв. в наминално изражение), докато неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на 2023 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2024 г. са в размер на 8,9 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП за първите два месеца на 2023 г. бяха в размер на 9,6 млрд. лева.

Нарастване се очертава при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии през януари и февруари 2024 г., след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и на по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 29.02.2024 г. от централния бюджет, възлиза на 0,2 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за януари 2024 г. е положително в размер на 422,5 млн. лв. (0,2% от прогнозния БВП), което е близко до отчетеното за януари 2023 г.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2024 г. нарастват със 7,6 на сто спрямо януари 2023 г., което компенсира в голяма степен по-високите разходи, дължащи се основно на базов ефект при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии през януари 2024 г., след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и на по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г. ЗДБРБ за 2023 г. и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2024 г. са в размер на 5,233 млрд. лв. и нарастват с 367,4 млн. лв. (7,6 %) спрямо отчетените за януари 2023 г. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо януари 2023 г. с 473,8 млн. лв., докато неданъчните приходи нарастват с 30,8 млн. лв. Постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-ниски от постъпленията за януари 2023 г. със 137,2 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 4,455 млрд. лв. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 473,8 млн. лв. (11,9 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 85,1 % от общите постъпления по КФП за периода. 

Неданъчните приходи са в размер на 718,9 млн. лв. (ръст от 30,8 млн. лв., 4,5 % спрямо същия период на 2023 г.) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 59,0 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2024 г. възлизат на близо 4,811 млрд. лв. В номинално изражение разходите нарастват спрямо януари 2023 г. с 415,5 млн. лв. (9,5 %).

Нарастване на разходите има при социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал и други, докато разходите за субсидии за нефинансови предприятия (основно по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“) отчитат спад основно поради нормализирането на цената за небитовите потребители на електрическа енергия на Българската независима енергийна борса, която остана под определения праг за изплащане на компенсации през декември 2023 г. и януари 2024 г., докато през януари 2023 г. бяха изплатени компенсации по действащи тогава програми. 

Нелихвените разходи са в размер на 4,634 млрд. лв., като нарастват с 381,5 млн. лв. (9,0 %) спрямо отчетените за януари 2023 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 4 460,1 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 172,5 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 1,7 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 157,4 млн. лв. (ръст от 127,0 млн. лв. спрямо януари 2023 г.).

Размерът на фискалния резерв към 31.01.2024 г. е 13,7 млрд. лв., в т.ч. 11,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Изпращайте своите сигнали на [email protected]

Будна Варна вече е в любимите Ви приложения!

Можете да следите новините на Будна Варна в своето любимо приложение! Бъдете информирани за най-важните събития от Варна и региона!

Абонирайте се за нашите канали във Вайбър и Телеграм:

Реклама
spot_img

Последни публикации